დადგენილება

posted Feb 10, 2016, 11:32 AM by ASA ასა
დადგენილება
„ელექტროენერგიის განაწილების ლიცენზიატის მიერ გაწეული მომსახურების კომერციული 
ხარისხის წესების“ დამტკიცების შესახებ
წყარო: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 
მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
Comments