პროექტები

 1. იმერეთის მცირე მდინარეთა და წყალუხვი წყაროების პოტენციალის შესწავლა (1995 წ.);

 2. მინი–ჰესის მშენებლობა სოფელ ბროლისქედში (დაფინანსდა ბიზნეს–სექტორის მიერ 1996 წელს);

 3. პარტნიორული მონაწილეობა ქ. ხონის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ჰელიო გამაცხელებლის კომპლექსის რეაბილიტაციაში (დაფინანსდა წითელი ჯვარის მიერ 1997 წელს);

 4. ქარის ენერგიის მონიტორინგი NRG-SYSTEM (პარტნიორული პროექტი ENECO–სთან ერთად, 1998-200 წ.წ. );

 5. ქუთაისში არსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოკვლევა და მათი კატალოგის შექმნა (ფონდი „ჰორიზონტი, 1998-2004 წ.წ.“)

 6. ბორჯომ–ხარაგაულის ნაციონალური პარკის ტერიტორიაზე რეგიონალური საინფორმაციო სისტემის შექმნა (WWF, 1999 წ.);

 7. ქუთაისის საზოგადოებრივი ორგანიზაციათა განვითარებაზე ხელშემწყობი ცენტრი (OSGF, 1999-2001 წ.);

 8. ქუთაისის ენერგეტიკული პრობლემები (Friedrich Ebert Stiftung, 2011);

 9. ენერგეტიკა და ქ. ქუთაისის საზოგადოება (USAID–ის გრანტი, OSC, 2011 ;

 10. საინფორმაციო–სადისკუსიო პუნქტის შექმნა ტყიბულის საზოგადოებისათვის (РЕЦ-Кавказа, 2011-2012 );

 11. იმერეთის რეგიონის ეკოლოგიური კატასტროფები (IATP/IREX, 2012-2013 წ.წ.);

 12. სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა ქუთაისის თვითმმართველობასა და კომუნალურ მეურნეობაში (Friedrich Ebert Stiftung, 2014-2015 );

 13. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა (Friedrich Ebert Stiftung, 2015 ;

 14. ეკომიგრანტები, მთავრობა და ჩვენ (World Bank, 2005-2006 );

 15. პრობლემა, რომელიც გვაწუხებს ყველას (РЕЦ-Кавказа, 2016-2017 );

 16. სამოქალაქო საზოგადოება და ქუთაისის ადგილობრივი ხელისუფლება (Friedrich Ebert Stiftung, 2017.);

 17. საზოგადოებრივი აზრის ჩართვა ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებებში (Friedrich Ebert Stiftung, 2018 );

 18. სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა იმერეთის წყალმომარაგებისა და დასუფთავების პროგრამებში (Friedrich Ebert Stiftung, 2019 );

 19. მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა ქუთაისის კომუნალური დარგების თვითნებობისაგან (თვითდაფინანსება, 2002-2012 .);